Saturday, April 16, 2011

Bh. ihtiologija postoji, …ne ozbiljno, …ma bez zajebancije !

Odavno se pitam gdje su mladi bh. ihtiolozi, biolozi, genetičari, koji bi svoje znanje i stručnost upotrijebili na izučavanje i zaštitu prirodnih bogatstava i genetske raznolikosti divlje flore i faune naše zemlje. Naravno, moje je interesovanje u tom smislu posebno okrenuto ka endemskim salmonidima rijeke Neretve ali i ostalim endemskim, autohtonim vrstama cijelog sliva te rijeke.  Evo, jedan dio odgovora sam pronašao na sluičajno otkrivenoj web stranici Instituta za genetičko inženjerstvo i biotehnologiju iz Sarajeva.  Pa pogledajmo ko su i čime se bave ljudi iz ove ustanove.
ingeb-logoLaboratorija za molekularnu genetiku prirodnih resursa


Tim: doc. dr. Naris Pojskić, šef laboratorije; doc. dr. Lada Lukić Bilela; dr. Amra Kazić; mr. Belma Kalamujić; Lejla Lasić; Una Tulić.

Jedna od dugoročnih programskih orijentacija Instituta za genetičko inženjerstvo i biotehnologiju je i istraživanje intraspecijske i interspecijske varijabilnosti ekonomski, kulturološki i biološki značajnih prirodnih resursa. U protekloj deceniji, na temeljima formiranim i prije osnivanja samog Instituta, započeto je prikupljanje intelektualne, ali i materijalne građe za uspostavu sistema direktnog praćenja promjenljivosti prirodnih resursa na molekularnom nivou, kao jedan od preduvjeta za početak procesa zaštite i prezervacije bioloških resursa.
Nakon uspješne izvedbe nekoliko istraživačkih projekata, formiranja kadrovskih i materijalnih osnova za kontinuirana istraživanja, te uspostave pouzdane informatičke podrške unutar institucije, kao i potvrde primjenljivosti ovakvog tipa istraživanja u praksi, ukazala se potreba za uspostavljanjem organizacione jedinice čiji bi osnovni cilj bila molekularno-genetička i općegenetička istraživanja prirodnih resursa.
U sklopu realizacije zacrtanih ciljeva, poduzete su sljedeće opće aktivnosti:
- kontinuirano praćenje tržišta i priprema Laboratorije da odgovori na njegove potrebe,
određivanje prioritetnih objekata istraživanja,
- praćenje naučne literature, upoznavanje i savladavanje novih istraživačkih metoda,
- upoznavanje sa međunarodnim standardima za molekularno-genetička istraživanja, obrada podataka i izvještavanje,
- priprema Laboratorije za zadovoljavanje međunarodnih standarda i normativa,
- naučna podrška zakonodavnim tijelima u izradi normativnih akata o upravljanju prirodnim resursima,
- podrška relevantnim vladinim i nevladinim organizacijama u ocjeni biološke raznolikosti i priprema prijedloga za konzervaciju specifičnih bioloških sistema,
- održavanje kontinuirane komunikacije sa drugim članicama Univerziteta i privrednim subjektima radi uspostavljanja osnove za multilateralne istraživačke projekte,
- podrška u izvođenju dodiplomske i postdiplomske nastave iz domena Laboratorije.

Isto tako, poduzete su i posebne aktivnosti, kao što su:
- kreiranje i realizacija tekućih istraživačkih projekata,
- standardizacija molekularno-genetičkih metoda za rutinsku primjenu na raspoloživoj opremi,
- razvoj specifičnih molekularnih marker-sistema pogodnih za masovna i rutinska istraživanja odabranih populacija,
- kreiranje multidisciplinarnih naučnoistraživačkih projekata
- obrada podataka u suradnji sa Laboratorijom za bioinformatiku i biostatistiku,
- pribavljanje podataka za REBIDA-u (Regionalnu bazu o biodiverzitetu),
- priprema rezultata za publikaciju,
- pružanje podrške drugim organizacionim jedinicama Instituta.
Naučnoistraživačke aktivnosti
- “Genetička karakterizacija populacija potočne pastrmke (Salmo trutta m. fario) gornjeg toka rijeke Neretve i nekih njenih pritoka”, projekat podržan od strane Federalnog ministarstva obrazovanja i nauke,
- zajedno sa ostalim laboratorijama Instituta za genetičko inženjerstvo i biotehnologiju izvršena je realizacija projekta “Molekularno-genetička karakterizacija humanih, animalnih i biljnih resursa u Bosni i Hercegovini – I faza”, projekat podržan od strane Ministarstva obrazovanja i nauke Kantona Sarajevo,
- “Molekularno-genetička karakterizacija populacija Pinus heldreichii RAPD metodom”,
- “Molekularno-citogenetička karakterizacija populacija smokve Ficus carica primjenom analiza mikrosatelitnih regiona”,
- zajedno sa ostalim laboratorijama Instituta za genetičko inženjerstvo i biotehnologiju realiziran je projekat “Molekularno-genetička karakterizacija humanih, animalnih i biljnih resursa u Bosni i Hercegovini – II faza”, podržan od strane Ministarstva obrazovanja i nauke Kantona Sarajevo,
- “MtDNK genetički markeri migracija stanovništva Bosne i Hercegovine nakon raseljavanja”,
- “Procjena genetičkog diverziteta bh. populacija lipljana (Thymallus thymallus L.)”,
- “Primjena molekularnih markera u analizi halal statusa proizvoda biljnog i animalnog porijekla: Determinacija prisustva svinjskog mesa i njegovih prerađevina u prehrambenim proizvodima primjenom DNK analize”,
- “Istraživanje genetičke strukture, genetičkog diverziteta i genetičke diferenciranosti prirodnih populacija običnog bora (Pinus sylvestris L.) u dijelu prirodnog rasprostranjenja u Bosni i Hercegovini”, projekat podržan od strane Federalnog ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva,
- “Genotipizacija mtDNK haplogrupa u stanovništvu Bosne i Hercegovine”,
- “Molekularno-genetička determinacija autohtonih bh. populacija mladice (Hucho hucho)”, projekat podržan od strane Ministarstva obrazovanja i nauke Kantona Sarajevo,
- “Genetička struktura salmonoidnih populacija bh. rijeka savskog sliva”, projekat podržan od strane Agencije za vodno područje rijeke Save,
- "DNK karakterizacija bh. autohtonih animalnih resursa”, projekta podržan od strane Federalnog ministarstva obrazovanja i nauke,
- “Genetička determinacija endemičnih vrsta iz špiljskog sustava Vjetrenica u cilju podizanja znanja o biodiverzitetu u FBiH”, projekat podržan od strane Federalnog ministarstva okoliša i turizma,
- “Razvoj planinskog turizma na osnovu rezultata genetičke karakterizacije animalnih resursa bh. planinskih jezera”, projekat podržan od strane Federalnog ministarstva okoliša i turizma,
- “Primjena rezultata genetičke analize raznolikosti prenjskog daždevnjaka (Salamandra atra prenjensis) s ciljem razvoja novih ekoturističkih sadržaja”, projekat podržan od strane Federalnog ministarstva okoliša i turizma.

U okviru Laboratorije za molekularnu genetiku prirodnih resursa realizuju se sljedeće ekspertske analize:
- genetička identifikacija matičnog jata i mlađi salmonidnih vrsta (u svrhu poribljavanja ili obnove ribljeg fonda);
- selekcija uzgoja riba (salmonidnih vrsta) primjenom molekularno-genetičkih markera;
- genetička karakterizacija BiH autohtonih sorti voća i povrća primjenom molekularno-genetičkih markera;
- genetička karakterizacija BiH autohtonih pasmina stoke primjenom molekularno-genetičkih markera;
- genetička karakterizacija BiH autohtonih vrsta šumskog drveća primjenom molekularno-genetičkih markera.

Kontakt: lmg@ingeb.ba
http://www.ingeb.ba/struktura_lmg.html

0 comments:

Post a Comment

Real Time Web Analytics